Komisia pre prioritné osi 5 a 6

  • Komisia pre prioritné osi 5 a 6 - Integrácia marginalizovaných rómskych komunít, Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

 
 
logo IA ZaSI logo MV SR logo MŠVVŠ SR