Hodnotiaca správa IZM 2018

Hodnotiaca správa - Posúdenie účinnosti, efektívnosti a vplyvu spoločnej podpory z ESF a osobitne vyčlenených prostriedkov na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí (ďalej len „hodnotiaca správa“) sa predkladá podľa Čl. 19 odsek 6 všeobecného nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 z 17. decembra 2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006. Hodnotiaca správa je v Slovenskej republike druhým povinným hodnotením na posúdenie účinnosti, efektívnosti a vplyvu spoločnej podpory z ESF a osobitne vyčlenených prostriedkov na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí, a to aj na vykonávanie systému záruk pre mladých ľudí. Prvé hodnotenie bolo vykonané v roku 2015 za rok 2014. V Slovenskej republike sú finančné zdroje na IZM osobitne vyčlenené v PO 2 OP ĽZ, ktorý bol schválený Európskou komisiou vykonávacím rozhodnutím č. CCI 2014SK05M0OP001 zo dňa 9. decembra 2014, v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu a osobitných rozpočtových prostriedkov pridelených na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti na Slovensku. Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR je Riadiacim orgánom pre implementáciu projektov ESF na podporu rastu zamestnania a taktiež Iniciatívy na podporu zamestnávania mladých ľudí.

Cieľom hodnotenia bolo posúdiť dosiahnutý pokrok v implementácii IZM. Posudzoval sa predovšetkým finančný a fyzický pokrok IZM, ktorý v rámci Operačného programu Ľudské zdroje (ďalej ako OPĽZ) 2014-2020 tvorí samostatnú prioritnú os 2 s cieľom vyhodnotiť efektívnosť a hospodárnosť realizovaných intervencií. Cieľom hodnotenia je poskytnúť čo najpresnejšiu a najaktuálnejšiu informáciu o finančnom a fyzickom pokroku jednotlivých projektov. Pre účely spracovania predmetnej hodnotiacej správy boli spracované dáta o dosiahnutom fyzickom a finančnom pokroku k 05.12.2018.