Hodnotiaca správa IZM 2015

V súlade s čl. 19 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 vypracovali zástupcovia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako riadiaceho orgánu pre Operačný program Ľudské zdroje pre programové obdobie 2014 – 2020 (ďalej len „OP ĽZ“) správu, ktorej predmetom bolo zhodnotiť pokrok pri realizácii Iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (ďalej len „IZM“) a prijaté opatrenia na národnej úrovni podporujúce jej implementáciu. Hodnotenie zahŕňalo obdobie od septembra 2013 do decembra 2015 a zameralo sa na prioritnú os 2 OP ĽZ.

V rámci hodnotenia sa zistilo, že do decembra 2015 sa zazmluvnili tri národné projekty (ďalej len „NP“) s očakávanou realizáciou od januára 2016. Ide o NP Praxou k zamestnaniu, NP Úspešne na trhu práce a NP Absolventská prax štartuje zamestnanie.

NP Praxou k zamestnaniu zabezpečuje podporu mladých ľudí do 29 rokov veku s cieľom zvýšenia ich zamestnanosti prostredníctvom podpory ich odborných zručností, vedomostí a praktických skúseností formou mentorovaného zapracovania a praxe u zamestnávateľov, ktorí na uvedený účel vytvoria pracovné miesta. V NP Úspešne na trhu práce ide najmä o podporu mladých ľudí do 29 rokov, ktorí pred prijatím na vytvorené pracovné miesto nemali svoje prvé pravidelné zamestnanie, t.j. nikdy nemali zamestnanie, ktoré trvalo najmenej šesť po sebe nasledujúcich mesiacov. Podpora je tiež orientovaná na začatie vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti u mladých ľudí, čo sa hodnotí veľmi pozitívne. NP Absolventská prax štartuje zamestnanie je určený na podporu mladých ľudí prostredníctvom praxe u zamestnávateľa a následnú podporu jeho zamestnávania po ukončení praxe u toho istého zamestnávateľa.

Zazmluvnenie týchto NP nadviazalo na dôslednú prípravu ich zámerov vrátane nastavenia ukazovateľov, ktorá začala už v roku 2014 a pokračovala v roku 2015.

Prostredníctvom týchto opatrení sa očakáva podpora vytvorenia niekoľko tisíc pracovných miest, ktoré prispejú k znižovaniu nezamestnanosti mladých ľudí. V súčasnosti ale nie sú relevantné výstupy k projektom, keďže sa nachádzajú v skorej fáze realizácie, a preto nebolo možné posúdiť účinnosť, hospodárnosť a vplyv pomoci EÚ na podporu zamestnanosti mladých ľudí na Slovensku. Napriek tomu, po posúdení zámerov NP možno už v súčasnosti konštatovať, že ekonomické nastavenie jednotlivých parametrov, ukazovateľov a finančných podmienok, zakladá objektívne predpoklady na zabezpečenie účinnosti, hospodárnosti a vplyvu spoločnej pomoci EÚ na podporu zamestnanosti mladých ľudí. Na základe dostupných zdrojov možno vo všeobecnosti konštatovať, že Slovensko pokračuje v zavádzaní nástrojov aktívnej politiky trhu práce v rámci iniciatívy záruky pre mladých ľudí do 29 rokov a na podporu dlhodobo nezamestnaných v nadväznosti na úspešne realizované projekty z Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia 2007 - 2013. Vďaka aktívnym opatreniam trhu práce a národným projektom implementovaným v rámci IZM a Záruky pre mladých ľudí sa tak mladým ľuďom uľahčí prechod zo vzdelávacieho systému na pracovný trh a zvýši ich miera zamestnanosti na Slovensku.

 
 
logo IA ZaSI logo MV SR logo MŠVVŠ SR