Archív

Schémy pomoci de minimis :

Schéma DM - 16/2014 - schéma pomoci de minimis na podporu zamestnanosti

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Schéma DM - 1/2015 - schéma pomoci de minimis na podporu sociálnej inklúzie, zamestnanosti a vzdelávania zamestnancov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Schéma DM - 7/2015 - schéma pomoci de minimis na podporu zamestnanosti v odvetví poľnohospodárskej prvovýroby zo dňa 08.10.2015

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Schéma DM - 3/2016 - schéma pomoci de minimis na podporu vzdelávania zo dňa 17.05.2016

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Schéma DM - 6/2018 - schéma pomoci de minimis na podporu vzdelávania pri procese deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb, zo dňa 05.04.2018

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Schéma DM - 3/2021 - schéma pomoci de minimis na podporu sociálnej inklúzie, zamestnanosti a vzdelávania zamestnancov, zo dňa 15.03.2021

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Schéma DM - 6/2021 - schéma pomoci de minimis na podporu vzdelávania pri procese deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb, zo dňa 22.03.2021

Schémy štátnej pomoci:

Schéma SA.40975 (2015/X) - schéma štátnej pomoci na podporu vzdelávania a pomoci na prijímanie do zamestnania znevýhodnených zamestnancov a zamestnancov so zdravotným postihnutím, zo dňa 23.1.2015

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Schéma SA.56332 - schéma štátnej pomoci na podporu podnikov v širšom priestore sociálnej ekonomiky, zo dňa 31.12.2019

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SA.63532 - schéma štátnej pomoci na podporu podnikov v širšom priestore sociálnej ekonomiky v znení dodatku č.1, zo dňa 24.05.2021 (pôvodné označenie schémy č.SA.56332)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SA.62540 - schéma štátnej pomoci na podporu vzdelávania a pomoci na prijímanie do zamestnania a zamestnávanie znevýhodnených zamestnancov a zamestnancov so zdravotným postihnutím, zo dňa 04.03.2021.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SA.63294 (2021/N) - schéma štátnej pomoci pre dočasnú pomoc na podporu udržania zamestnanosti a podporu samostatne zárobkovo činných osôb v období situácie spôsobenej nákazou Covid-19, v znení Dodatku č.1, 2, a 3 (zmeny a doplnenia SA.56986) platná a účinná od 21.6.2021 na základe Rozhodnutia Komisie č. C(2020)4651 zo dňa 21.06.2021 a uverejnená v Obchodnom vestníku dňa 30.6.2021.

Schémy štátnej pomoci na služby všeobecného hospodárskeho záujmu:

Schéma ŠP SVHZ - 1/2022 - schéma štátnej pomoci na podporu posilnenia dlhodobej zdravotnej starostlivosti a paliatívnej zdravotnej starostlivosti (schéma štátnej pomoci vo forme náhrady za služby všeobecného hospodárskeho záujmu), zverejnená v obchodnom vestníku dňa 28.02.2022.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Schéma ŠP SVHZ - 2/2021 - schéma štátnej pomoci na podporu opatrovateľskej služby (schéma štátnej pomoci vo forme náhrady za služby všeobecného hospodárskeho záujmu), zo dňa 07.06.2021

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Schéma ŠP SVHZ - 1/2018 , zverejnená v Obchodnom vestníku dňa 22.06.2018

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Schéma ŠP SVHZ - 3/2018 - schéma štátnej pomoci pre zlepšenie podmienok bývania s prvkami prestupného bývania znevýhodnených skupín obyvateľov a sociálne slabších skupín, s dôrazom na obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít (schéma štátnej pomoci vo forme náhrady za „služby všeobecného hospodárskeho záujmu“), zverejnená v Obchodnom vestníku dňa 13.08.2018

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Schémy štátnej pomoci v období situácie COVID-19:

SA.62004 (2021/N) - schéma štátnej pomoci na podporu udržania zamestnanosti a podporu samostatne zárobkovo činných osôb v období situácie spôsobenej nákazou COVID-19 (schéma štátnej pomoci v zmysle článku 107, ods. 3, písm. b ZFEÚ) v znení Dodatku č. 1 a 2 SA.62004 (2021/N) uverejnenú v Obchodnom vestníku č. 62/2021 dňa 31.03.2021 V súvislosti s predmetnou schémou pomoci je potrebné používať uvedené evidenčné číslo. Schéma pomoci bola súčasťou notifikácie pomoci schválenej Komisiou dňa 22. marca 2021 ako SA.62004 Slovakia, COVID-19: Second modification of SA.56986 (2020/N) – Temporary Framework aid for preserving employment and self-employment ( Decision ).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SA.59280 (2020/N) - schéma štátnej pomoci pre dočasnú pomoc na podporu udržania zamestnanosti a podporu samostatne zárobkovo činných osôb v období situácie spôsobenej nákazou Covid-19, v znení Dodatku č.1 SA.59280 (2020/N), platná a účinná od 25.11.2020 na základe Rozhodnutia Komisie č. C(2020) 8443 zo dňa 25.11.2020 a uverejnená v Obchodnom vestníku dňa 08.12.2020.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Schéma SA.56896 (2020/N) - schéma štátnej pomoci pre dočasnú pomoc na podporu udržania zamestnanosti a podporu samostatne zárobkovo činných osôb v období situácie spôsobenej nákazou Covid-19, na základe Rozhodnutia Komisie č. C(2020)2608 zo dňa 21.04.2020