Usmernenia pre prijímateľov

  • Usmernenie RO č.N5/2008 aktualizácia č.9 k overovaniu zadávania zákaziek na realizáciu schválených aktivít tretím subjektom, účinné od 13. februára 2015. Aktualizáciou sa nahrádza pôvodné znenie usmernenia. Prílohy k usmerneniu RO č. N5/2008.