Dopytovo orientované projekty

Dopytovo orientované projekty sa realizujú na základe výziev na predkladanie projektov. Žiadateľ vypracováva a predkladá žiadosť o nenávratný finančný príspevok výhradne na základe vyhlásenej výzvy na predkladanie projektov.

Výzvy na predkladanie projektov vyhlasuje v zmysle delegovaných právomocí Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, v programovom období 2007-2013 Implementačná agentúra MPSVR SR

Dokumentácia k príprave DOP v rámci OP ZaSI:

Všeobecne platné výkladové stanovisko RO OP ZaSI k používaným projektovým merateľným ukazovateľom účinné od 30.11.2011.

Výkladové stanovisko k problematike konfliktu záujmov.