Štátna pomoc

Štátnu pomoc vo vzťahu k poskytovateľom štátnej pomoci v Slovenskej republike a vo vzťahu k Európskej únii koordinuje Ministerstvo financií SR v súlade so Zákonom č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o štátnej pomoci").

Právnym predpisom upravujúcim procedurálny postup v oblasti štátnej pomoci je Nariadenie rady (ES) č. 659/1999 z 22. marca 1999, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá na používanie článku 93 Zmluvy o založení ES a Nariadenie Komisie (ES) č. 794/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa vykonáva Nariadenie rady (ES) č.659/1999.

Štátnou pomocou sa v zmysle hore uvedeného zákona o štátnej pomoci rozumie každá pomoc v akejkoľvek forme, ktorú poskytuje na podnikanie alebo v súvislosti s ním poskytovateľ priamo alebo nepriamo z prostriedkov štátneho rozpočtu, zo svojho rozpočtu alebo z vlastných zdrojov. Zákon o štátnej pomoci sa vzťahuje na podnikateľov a združenia podnikateľov ako príjemcov štátnej pomoci a na štátne orgány, vyššie územné celky, obce a iné právnické osoby poskytujúce štátnu pomoc podľa osobitného zákona ako poskytovateľov štátnej pomoci.

Zakazuje sa poskytovanie štátnej pomoci, ktorá bráni hospodárskej súťaži alebo narušuje, alebo obmedzuje hospodársku súťaž, ak nepriaznivo ovplyvňuje obchod medzi členskými štátmi Spoločenstva; predstavuje hrozbu obmedzenia súťaže v dôsledku zvýhodnenia určitých podnikateľov alebo výroby určitého tovaru alebo poskytovania určitých služieb podnikateľovi, ak nepriaznivo ovplyvňuje obchod medzi členskými štátmi Spoločenstva.

Kritériá definície štátnej pomoci sú nasledovné:

  • prostriedky sú poskytované podnikateľskému subjektu ako účastníkovi hospodárskej súťaže,
  • prostriedky sú poskytované zo zdrojov štátu, z miestnych alebo regionálnych zdrojov alebo zo zdrojov Európskeho spoločenstva,
  • existuje selektívnosť v procese výberu konkrétnych podnikateľov a s tým spojená výhoda pre konkrétneho podnikateľa v porovnaní s ostatnými podnikateľmi.

V prípade, že sú splnené všetky hore uvedené kritéria, je potrebné pri poskytovaní prostriedkov postupovať v súlade s pravidlami štátnej pomoci.

Minimálna pomoc (pomoc de minimis )

Podľa Nariadenia Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis , minimálna pomoc (ďalej len „pomoc de minimis" ) predstavuje pomoc, ktorá počas troch po sebe nasledujúcich rokov neprekročí súhrnne v prepočte 200 000 EUR pre jedného podnikateľa. Tento strop pomoci sa používa bez ohľadu na formu pomoci alebo sledovaný účel. Vyjadruje sa ekvivalentom hrubej hotovostnej finančnej pomoci. Pokiaľ ide o podniky pôsobiace v sektore cestnej dopravy, tento strop je stanovený na 100 000 EUR.

Poskytovatelia pomoci nemusia žiadať Európsku komisiu o schválenie poskytnutia minimálnej pomoci. Poskytovateľ minimálnej pomoci a príjemca minimálnej pomoci sú však povinní Ministerstvu financií SR štvrťročne oznamovať poskytnutie/ prijatie minimálnej pomoci, a to do 30 dní po uplynutí kalendárneho štvrťroku, v ktorom sa minimálna pomoc poskytla.

Podľa uvedeného Nariadenia Komisie (ES) sa pravidlo de minimis nevzťahuje na pomoc pre:

a) pomoci v prospech podnikov pôsobiacich v sektore rybolovu a akvakultúry, na ktoré sa vzťahuje nariadenie Rady (ES) č. 104/2000;

b) pomoci poskytovanej podnikom pôsobiacim v oblasti prvovýroby poľnohospodárskych výrobkov;

c) pomoci poskytovanej podnikom pôsobiacim v sektore spracovania a marketingu poľnohospodárskych výrobkov, a to v týchto prípadoch:

i) ak je výška pomoci stanovená na základe ceny alebo množstva takýchto výrobkov kúpených od prvovýrobcov alebo výrobkov umiestnených na trhu príslušnými podnikmi,

ii) ak je pomoc podmienená tým, že bude čiastočne alebo úplne postúpená prvovýrobcom;

d) pomoci na činnosti súvisiace s vývozom do tretích krajín alebo členských štátov, konkrétne pomoci priamo súvisiacej s vyvážanými množstvami, na zriadenie a prevádzkovanie distribučnej siete alebo inými bežnými výdavkami súvisiacimi s vývoznou činnosťou;

e) pomoci, ktorá je podmienená uprednostňovaním používania domáceho tovaru pred dovážaným.

Ak prijímateľ pomoci pôsobí v sektoroch uvedených pod písm. a), b) alebo c) a zároveň pôsobí v jednom alebo viacerých iných sektoroch alebo vyvíja ďalšie činnosti, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tejto schémy, vzťahuje sa táto schéma na pomoc poskytovanú v súvislosti s týmito ďalšími sektormi alebo na tieto ďalšie činnosti za podmienky, že oddelením činností alebo odlíšením nákladov, bude zabezpečené že činnosti vykonávané v sektoroch vylúčených z rozsahu pôsobnosti tejto schémy nebudú podporované z pomoci de minimis poskytovanej v súlade so schémou.

Za prijímateľa pomoci podľa tejto schémy sa považuje jediný podnik.

Jediný podnik pre účely tejto schémy zahŕňa všetky subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť, medzi ktorými je aspoň jeden z týchto vzťahov:

a) jeden subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť má väčšinu hlasovacích práv akcionárov alebo spoločníkov v inom subjekte vykonávajúcom hospodársku činnosť;

b) jeden subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť má právo vymenovať alebo odvolať väčšinu členov správneho, riadiaceho alebo dozorného orgánu iného subjektu vykonávajúceho hospodársku činnosť;

c) jeden subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť má právo dominantným spôsobom ovplyvňovať iný subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť na základe zmluvy, ktorú s daným subjektom vykonávajúcim hospodársku činnosť uzavrel, alebo na základe ustanovenia v zakladajúcom dokumente alebo stanovách spoločnosti;

d) jeden subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť, ktorý je akcionárom alebo spoločníkom iného subjektu vykonávajúceho hospodársku činnosť, má sám na základe zmluvy s inými akcionármi alebo spoločníkmi daného subjektu vykonávajúceho hospodársku činnosť pod kontrolou väčšinu hlasovacích práv akcionárov alebo spoločníkov v danom subjekte vykonávajúcom hospodársku činnosť.

Subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť, medzi ktorými sú typy vzťahov uvedené v písm. a) až d) prostredníctvom jedného alebo viacerých iných subjektov vykonávajúcich hospodársku činnosť, sa takisto považujú za jediný podnik.

Pomoc de minimis je realizovaná prostredníctvom Schém pomoci de minimis :

Schéma DM - 1/2007 - schéma pomoci de minimis na podporu zamestnanosti, v znení dodatku č.14 zo dňa 23.06.2014

Schéma DM - 2/2008 - schéma podpory pre začínajúcich podnikateľov, v znení dodatku č.3 zo dňa 26.08.2009

Schéma DM - 3/2008 - schéma podpory tvorby a udržania pracovných miest formou podpory SZČO a tvorby a udržania pracovných miest u mikropodnikov, malých, stredných a veľkých podnikov, v znení dodatku č.6 zo dňa 15.11.2013

Schéma DM - 3/2009 - schéma pomoci de minimis na podporu zamestnanosti, v znení dodatku č.6 zo dňa 06.04.2010

Schéma DM - 1/2010 - schéma pomoci de minimis na podporu sociálnej inklúzie, v znení dodatku č.2 zo dňa 06.05.2014

Schéma DM - 1/2014 - schéma pomoci de minimis na podporu zamestnanosti, zo dňa 01.07.2014

Schéma DM - 16/2014 - schéma pomoci de minimis na podporu zamestnanosti, v znení dodatku č.4 zo dňa 23.04.2015

Schéma DM - 1/2015 - schéma pomoci de minimis na podporu sociálnej inklúzie, zamestnanosti a vzdelávania zamestnancov, v znení dodatku č.2 zo dňa 23.04.2015

Štátna pomoc

V rámci Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 z 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy je poskytovaná štátna pomoc nad rámec pomoci de minimis.

Štátna pomoc podľa tohto nariadenia sa neuplatňuje na:

- pomoc na činnosti súvisiace s vývozom do tretích krajín alebo členských štátov, konkrétne pomoc priamo súvisiacu s vyvážanými množstvami, so zriadením a prevádzkovaním distribučnej siete alebo na inými bežnými výdavkami súvisiacimi s vývoznou činnosťou;

- pomoc, ktorá je podmienená uprednostňovaním používania domáceho tovaru pred tovarom dovážaným.

- pomoc, pri ktorej je poskytnutie pomoci podmienené povinnosťou, aby prijímateľ mal hlavné sídlo v SR alebo aby sídlil predovšetkým v SR; požiadavka mať prevádzkareň alebo pobočku v SR v čase vyplatenia pomoci je však povolená;

- pomoc, pri ktorej je poskytnutie pomoci podmienené povinnosťou, aby prijímateľ používal domáce výrobky alebo služby.

Zároveň štátna pomoc podľa tohto nariadenia sa vzťahuje na pomoc vo všetkých odvetviach hospodárstva s výnimkou:

- pomoci poskytovanej podnikom pôsobiacim v sektore spracovania a marketingu poľnohospodárskych výrobkov, a to v týchto prípadoch:

i) ak je výška pomoci stanovená na základe ceny alebo množstva takýchto výrobkov kúpených od prvovýrobcov alebo umiestnených na trh príslušnými podnikmi, alebo

ii) ak je pomoc podmienená tým, že má byť čiastočne alebo úplne postúpená prvovýrobcom;

- pomoci na uľahčenie zatvorenia uhoľných baní neschopných konkurencie v zmysle rozhodnutia Rady 2010/787.

Ak podnik pôsobí vo vylúčenom sektore a v sektoroch, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tejto schémy, táto schéma sa uplatňuje na pomoc poskytovanú v súvislosti s týmito ďalšími sektormi alebo na tieto ďalšie činnosti pod podmienkou, že poskytovateľ pomoci a vykonávateľ schémy zabezpečia prostredníctvom primeraných prostriedkov, ako je oddelenie činností alebo rozlíšenie nákladov, aby činnosti vykonávané vo vylúčených sektoroch neboli podporované z pomoci poskytnutej v súlade s touto schémou.

Prijímateľom štátnej pomoci nemôžu byť podniky v ťažkostiach .

V rámci uvedeného nariadenia je poskytovaná štátna pomoc prostredníctvom Schém štátnej pomoci:

SA.40975 (2015/X) - schéma štátnej pomoci na podporu vzdelávania a pomoci na prijímanie do zamestnania a zamestnávanie znevýhodnených zamestnancov a zamestnancov so zdravotným postihnutím v znení dodatku č.1 zo dňa 22.06.2015

V rámci Nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008 zo 6. augusta 2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách) bola poskytovaná štátna pomoc prostredníctvom Scém štátnej pomoci:

Schéma ŠP - 1/2009 - schéma štátnej pomoci na podporu vzdelávania, v znení dodatku č.4 zo dňa 13.06.2014

Schéma ŠP - 2/2009 - schéma štátnej pomoci na podporu vzdelávania a adaptability zamestnancov, v znení dodatku č.5 zo dňa 30.1.2014

Schéma ŠP - 3/2009 - schéma štátnej pomoci na podporu zamestnanosti, v znení dodatku č.3 zo dňa 13.06.2014

Platnosť týchto schém skončila 31. decembra 2014. Preplácanie dokladov preukazujúcich výšku oprávnených výdavkov skončí dňom 31. decembra 2015.

Ďalšie informácie v súvislosti so štátnou pomocou môžete nájsť na internetovej stránke Ministrestva financií SR .