Schéma k vráteniu finančných prostriedkov

Vydaním usmernenia MF SR k účtom platobnej jednotky a platobného/certifikačného orgánu v ŠP a k pohľadávkam v rámci PO 2004-2006, 2007-2013 a 2014-2020 č. 4/2014 - U, verzia 1.0 je PJ povinná:

1. Zrušiť účet:

 • 7000254985/8180 - slúži pre príjem zdroja ŠR pri vratkách neoprávnene použitých prostriedkov/nezrovnalostiach
 • 7000253077/8180 - slúži pre príjem nezúčtovanej zálohovej platby poskytnutej v rokoch predchádzajúcich vráteniu (zdroj EU, zdroj ŠR)

2. Vytvoriť účet:

 • SK93 8180 0000 0070 0053 5840 - príjem nezrovnalosti a iných vratiek (nezúčtovaná zálohová platba poskytnutá v rokoch predchádzajúcich vráteniu, príjem z projektu, ...) mimo rozhodnutia Správy finančnej kontroly (SFK)
 • SK65 8180 0000 0070 0053 5859 - slúži pre príjem odvodu za porušenie finančnej disciplíny (nezrovnalosť) uloženého na základe rozhodnutia SFK Zvolen
 • SK40 8180 0000 0070 0053 5824 - slúži pre príjem odvodu za porušenie finančnej disciplíny (nezrovnalosť) uloženého na základe rozhodnutia SFK Bratislava
 • SK18 8180 0000 0070 0053 5832 - slúži pre príjem odvodu za porušenie finančnej disciplíny (nezrovnalosť) uloženého na základe rozhodnutia SFK Košice

Nové účty budú v platnosti od 26.1.2015 . Staré účty budeme priebežne rušiť. Platby na neexistujúce účty budú prijímateľovi vrátené automaticky.

RO/SORO je povinné o zmene účtov v čo najkratšom čase upovedomiť všetkých existujúcich dlžníkov

PO 26. JANUÁRI PLATÍ:

 1. nezrovnalosti (ŽOP boli certifikované ) : prijímateľ odvádza zdroj EÚ na účet MF SR 7000325886/8180 a zdroj ŠR na nový účet PJ pre N a iné vratky 7000535840/8180. V prípade zistenia porušenia finančnej disciplíny Správou finančnej kontroly a rozhodnutia SFK o odvode , patrí zdroj EU na MF SR na nový účet vytvorený pre tú-ktorú SFK (3 nove účty: 7000536026/8180 - SFK BA, 7000536034/8180 - SFK ZV a 7000536042/8180 - SFK KE) a zdroj ŠR na nový účet PJ pre príslušnú SFK (SK65 8180 0000 0070 0053 5859/ SK40 8180 0000 0070 0053 5824/ SK18 8180 0000 0070 0053 5832)
 2. tohtoročná zálohová platba (vyplatená v r. 2015) : prijímateľ odvádza na výdavkový účet PJ 7000122122/8180
 3. minuloročná zálohová platba (vyplatená v r. 2014 a skôr) - oba zdroje EU aj ŠR vráti prijímateľ na nový účet PJ spoločný pre nezrovnalosti a iné vratky (7000535840/8180)
 4. zmluvné pokuty a penále - prijímateľ odvádza na príjmový účet pre zmluvné pokuty a penále (7000447541/8180)
 5. Úroky z poskytnutej ZP - § 7 ods. 1 písm. m) zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy... prijímateľ odvádza na účet 7000252736/8180 v termíne do 31.1. nasledujúceho roka