Hodnotiace správy Iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí

V súlade s čl. 19 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 vypracovali zástupcovia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako riadiaceho orgánu pre Operačný program Ľudské zdroje pre programové obdobie 2014 – 2020 správy, ktorých predmetom bolo zhodnotiť pokrok pri realizácii Iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí a prijaté opatrenia na národnej úrovni podporujúce jej implementáciu.

Posúdenie účinnosti, hospodárnosti a vplyvu spoločnej podpory z ESF a osobitne vyčlenených prostriedkov na Iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí v rámci OP Ľudské zdroje