Výzva OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/RO-02

Výzva OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/RO-02 – Zefektívnenie súčasných a zavedenie nových nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením 2

Zmena výzvy č.2 (28.07.2023)

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje informuje prijímateľov o zmene č.2 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP Výzva OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/RO-02 – Zefektívnenie súčasných a zavedenie nových nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením 2.

Zmenou č.2 je dotknutá časť 2.7 výzvy 21. Podmienka, že výdavky sú oprávnené – precizuje sa text. Uvedená zmena nemá vplyv na rozhodnutia o žiadosti a Poskytovateľ nezužuje rozsah podmienok poskytnutia príspevku.

Zmena výzvy je účinná od 28.07.2023.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

zoznamy zverejnené dňa 23.02.2023

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Ľudské zdroje oznamuje žiadateľom vyhlásenie posledného, 8. kola výzvy OPĽZ-DOP-2021/8.1.1/RO-02 - Zefektívnenie súčasných a zavedenie nových nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym s dátumom uzavretia 31.08.2022. Z dôvodu blížiaceho sa vyčerpania alokácie bude k uvedenému termínu výzva tiež uzavretá.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje oznamuje žiadateľom, že v súvislosti s prílevom ukrajinských občanov na Slovensko z dôvodu vojenského konfliktu na Ukrajine, vyhlasuje 6. hodnotiace kolo s termínom ukončenia 31.05.2022 a 7. hodnotiace kolo s termínom ukončenia 30.06.2022.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje oznamuje žiadateľom, že v súvislosti s prílevom ukrajinských občanov z dôvodu vojenského konfliktu na Ukrajine, ruší stanovený termín uzávierky výzvy (21.03.2022) a vyhlasuje 5. hodnotiace kolo s termínom ukončenia 22.04.2022.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje vyhlasuje 4. kolo výzvy OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/RO-02 Zefektívnenie súčasných a zavedenie nových nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením 2 s dátumom uzavretia 21.03.2022. Zároveň žiadateľom oznamuje, že k uvedenému dátumu bude výzva uzavretá.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje informuje žiadateľov o zmene č.1 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/RO-02 - Zefektívnenie súčasných a zavedenie nových nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením 2. Zmena výzvy je účinná od 06.12.2021.

Zmenou č.1 výzvy je dotknutá:

  • časť 1. Formálne náležitosti,
  • časť 1.5 Časový harmonogram konania o ŽoNFP a časť 1.6 Miesto a spôsob podania ŽoNFP,
  • časť 2.7 Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku - 20. Podmienka časovej oprávnenosti realizácie projektu.

Ide o úpravu názvu prioritnej osi 8.1 a špecifického cieľa 8.1.1 Prioritnej osi 8 REACT-EU, revidovaného OP ĽZ, verzia 8.0 a precizovanie jednoznačnosti textu výzvy. Touto zmenou RO pre OP ĽZ, v súlade s ustanoveniami § 17 ods. 6 a 7 zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, mení výzvu spôsobom, ktorý nepredstavuje podstatnú zmenu podmienok poskytnutia príspevku.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje dňa 26.10.2021 zverejnil výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/02 Zefektívnenie súčasných a zavedenie nových nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením 2.

Cieľom výzvy je identifikovať a pilotne overiť inovatívne návrhy rôznych nástrojov v relevantnej oblasti s cieľom nájsť ďalšie riešenia, ktoré budú smerovať k aktívnemu začleneniu osôb ohrozených chudobou a/alebo sociálnym vylúčením do spoločnosti, k napĺňaniu ich potrieb a zvyšovaniu kvality ich života, prostredníctvom dopytovo orientovaných projektov. Všetky návrhy musia byť zamerané na aktívnu prácu s ľuďmi ohrozenými chudobou a/alebo sociálnym vylúčením.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje pozýva potencionálnych žiadateľov na informačný seminár k vyhlásenej výzve, ktorý je naplánovaný na 15.11.2021 o 10:00 hod. Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 sa informačný seminár bude konať formou online prenosu prostredníctvom platformy Microsoft Teams. Na účasť na informačnom seminári nie je potrebná registrácia.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Archív dokumentov

zoznam zverejnený dňa 04.10.2022

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

zoznamy zverejnené dňa 14.09.2022

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

zoznamy zverejnené dňa 17.06.2022

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------