Výzva Rozvoj zručností na podporu trhu práce

Výzva OP ĽZ DOP 2022/8.1.1/RO-01 – Rozvoj zručností na podporu trhu práce

Zmena výzvy č.2 (23.11.2022)

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje informuje žiadateľov o zmene č.2 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP Výzva OP ĽZ DOP 2022/8.1.1/RO-01 – Rozvoj zručností na podporu trhu práce.

Zmenou č.2 výzvy je dotknutá časť 1. Formálne náležitosti výzvy, bod 1.3 Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ). Ide o navýšenie alokácie z pôvodných 18 500 000 eur na 40 000 000 eur, na základe vyhodnotenia aktuálneho stavu procesov v rámci predložených žiadostí o NFP v hodnotiacich kolách výzvy.

Touto zmenou RO pre OP ĽZ, v súlade s ustanoveniami § 17 ods. 6 a 7 zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, mení výzvu spôsobom, ktorý nepredstavuje podstatnú zmenu podmienok poskytnutia príspevku.

Zmena výzvy je účinná od 23.11.2022.

Dôležitý oznam (08.09.2022)

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje oznamuje, že posúva termín plánovanej uzávierky 2. kola výzvy, že ho zlučuje s plánovaným termínom uzávierky 3. kola a to na 17.10.2022. Súčasne k uvedenému termínu 17.10.2022 bude výzva uzavretá.

Oznam (19.08.2022)

V tabuľke prílohy č.9 k výzve – Rozpočet projektu s podrobným komentárom, je v položke č.6 zosúladené číslo oprávnenej skupiny výdavkov 521 – Mzdové výdavky podľa podmienky výzvy č.23 - Podmienka, že výdavky projektu sú oprávnené. Skupina výdavkov 521 – Mzdové výdavky je obvykle stanovená aj v rozbaľovacom zozname príslušnej bunky tabuľky, z ktorej si ju žiadateľ môže vybrať. Touto úpravou bol identifikovaný nesúlad odstránený. Príloha č.9 výzvy sa nachádza v záložke Prílohy.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dôležitý oznam (20.07.2022)

Vzhľadom na skutočnosť, že Riadiacemu orgánu sa ozývali viacerí žiadatelia s informáciou, že nie je možné z dôvodu technickej poruchy portálu slovensko.sk odoslať žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy „Rozvoj zručností na podporu trhu práce“ dávame do pozornosti informáciu uvedenú vo výzve t.j. „Vo výnimočnom prípade vážnej technickej poruchy, ktorú žiadateľ nevie a nemôže ovplyvniť (napr. nefunkčnosť Ústredného portálu verejnej správy) je možné odoslať ŽoNFP prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ a zároveň listinne (na adresu uvedenú v časti 1.7 tejto výzvy). Rozhodujúcim dátumom zaslania žiadosti v listinnej podobe je dátum podania žiadosti o NFP na poštovú prepravu alebo osobného doručenia.“ V stredu 20.7.2022, v čase po 10:00 hod by mal byť technický problém odstránený a na portál slovensko.sk je možné sa prihlásiť.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje informuje žiadateľov o zmene č.1 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP Výzva OP ĽZ DOP 2022/8.1.1/RO-01 – Rozvoj zručností na podporu trhu práce. Zmena výzvy je účinná od 6.7.2022 a vzťahuje sa aj na ŽoNFP predložené pred zmenou výzvy, o ktorých ešte nebolo do dátumu vykonania zmeny vydané rozhodnutie.

Zmenou č.1 výzvy je dotknutá časť 2. - Podmienky poskytnutia príspevku (ďalej len „PPP“):

  • PPP č.1 Podmienka oprávnenosti žiadateľa / právnej formy – odstránená duplicita textu vo vzťahu k podmienke č. 11.2,
  • PPP č.13 Podmienka oprávnenosti aktivít – doplnená príloha do textu v časti „Forma preukázania / Spôsob overenia“,
  • PPP č.15 Podmienka časovej oprávnenosti realizácie aktivít - upresnená podmienka vo vzťahu k začiatku časovej realizácie aktivít projektu,
  • PPP č.23 Podmienka, že výdavky projektu sú oprávnené – doplnený text k oprávnenosti navýšenia minimálnej mzdy na rok 2023 a precizovanie jednoznačnosti textu podmienky v časti týkajúcej sa riadenia projektu
  • Príloha č.4 k výzve Zoznam merateľných ukazovateľov a iných údajov projektu.

Touto zmenou RO pre OP ĽZ, v súlade s ustanoveniami § 17 ods. 6 a 7 zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, mení výzvu spôsobom, ktorý nepredstavuje podstatnú zmenu podmienok poskytnutia príspevku.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje dňa 01.06.2022 zverejnil výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ĽZ DOP 2022/8.1.1/RO-01 Rozvoj zručností na podporu trhu práce. Cieľom výzvy je podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 na základe rozvoja zručností osôb na obnovujúcom sa trhu práce, vrátane zručností prispievajúcich k prechodu na digitálnu ekonomiku a tiež zvýšenie odolnosti dotknutých zamestnancov a zamestnávateľov na zvládnutie podobných krízových situácií v budúcnosti. Aktivity sú zamerané na nadobúdanie/zvyšovanie zručností na účely zabezpečenia kvalifikovanej pracovnej sily, disponujúcej zručnosťami reagujúcimi na vývoj jednotlivých pracovných činností na pracovných miestach obnovujúceho sa trhu práce.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje pozýva potencionálnych žiadateľov na Informačný seminár k vyhlásenej výzve, ktorý je naplánovaný na 22.06.2022 o 09:30 hod. Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 sa Informačný seminár bude konať formou online prenosu prostredníctvom platformy Microsoft Teams. Na účasť na informačnom seminári nie je potrebná registrácia.

 
 
logo IA ZaSI logo MV SR logo MŠVVŠ SR