Výzva OP ĽZ DOP 2021/4.1.1/01

Výzva OP ĽZ DOP 2021/4.1.1/01 – Dostupné bývanie s prvkami Housing first

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje oznamuje, že dňa 22.02.2021 zverejnil výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ĽZ DOP 2021/4.1.1/01 Dostupné bývanie s prvkami Housing first. Cieľom výzvy je poskytnúť ľuďom bez domova nájomné bývanie s podporou sociálneho poradenstva, prípadne ďalšej odbornej pomoci (napr. právna, psychologická, atď.) a eliminovať tak problémové oblasti súvisiace s bývaním. Cieľom dostupného nájomného bývania s prvkami housing first je sprostredkovať štandardné, cenovo dostupné, udržateľné a samostatné ubytovanie vybranej cieľovej skupine za podpory sociálnej práce, ako preventívneho opatrenia na ochranu zdravia a života ľudí, ktorí nemajú alebo stratili prístup k vlastnému bývaniu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z dôvodu presiahnutia aktuálne disponibilnej indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených pre menej rozvinuté regióny Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR uzatvára výzvu ku dňu 4.6.2021.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje informuje žiadateľov o zmene č.2 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP OP ĽZ DOP 2021/4.1.1/01 - Dostupné bývanie s prvkami housing first, ktorá sa týka časti výzvy 1.3 Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ). Z dôvodu pretrvávajúceho záujmu žiadateľov a vyčerpania alokácie, riadiaci orgán v rámci zmeny výzvy zvyšuje alokáciu vyhradenú pre výzvu a to nasledovne: Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu je 4 600 000 EUR, z toho 3 200 000 EUR pre menej rozvinuté regióny a 1 400 000 EUR pre viac rozvinutý región.

Riadiaci orgán touto zmenou, v súlade s ustanoveniami § 17 ods. 6 a 7 zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, mení výzvu spôsobom, ktorý nepredstavuje podstatnú zmenu podmienok poskytnutia príspevku.

Zmena č.2 výzvy je účinná od 07.05.2021 a je dostupná tu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje informuje žiadateľov o zmene č.1 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP OP ĽZ DOP 2021/4.1.1/01 - Dostupné bývanie s prvkami housing first, ktorá sa týka časti výzvy 1.3 Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ). Z dôvodu pretrvávajúceho záujmu žiadateľov z menej rozvinutého regiónu a vyčerpania alokácie pôvodne vyčlenenej pre menej rozvinutý región, riadiaci orgán v rámci zmeny výzvy presúva časť prostriedkov z alokácie vyhradenej pre viac rozvinutý región do alokácie vyhradenej pre menej rozvinutý región a to nasledovne: 2 500 000 EUR pre menej rozvinuté regióny a 1 300 000 EUR pre viac rozvinutý región.

Riadiaci orgán touto zmenou, v súlade s ustanoveniami § 17 ods. 6 a 7 zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, mení výzvu spôsobom, ktorý nepredstavuje podstatnú zmenu podmienok poskytnutia príspevku.

Zmena č.1 výzvy je účinná od 20.04.2021 a je dostupná tu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Upozorňujeme žiadateľov na podmienku týkajúcu sa doručenia žiadosti o nenávratný finančný príspevok, ktorá je stanovená v časti 1.6 výzvy. V zmysle tejto podmienky je nutné žiadosti o NFP predkladať výhradne elektronicky, a to prostredníctvom elektronickej schránky poskytovateľa a nie listinnou (písomnou) podobou. V opačnom prípade bude konanie o žiadosti zastavené z dôvodu nedodržania podmienky doručenia vo forme určenej poskytovateľom.

Žiadosť o NFP musí byť predložená riadne, včas a vo forme určenej poskytovateľom.

Žiadosť o NFP je považovaná za predloženú vo forme určenej poskytovateľom, ak je doručená prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ a zároveň je doručená elektronicky do elektronickej schránky poskytovateľa, t.j. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Rozhodujúcim dátumom zaslania žiadosti v elektronickej podobe je dátum podania žiadosti o NFP do elektronickej schránky poskytovateľa.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dokumenty na stiahnutie

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje súčasne pozýva potencionálnych žiadateľov na informačný seminár k vyhlásenej výzve. Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 sa Informačný seminár bude konať formou online prenosu prostredníctvom platformy Microsoft Teams. Na účasť na informačnom seminár nie je potrebná registrácia.