SŽoP 16016

Prehľad o žiadostiach prijímateľov zaradených do Súhrnnej žiadosti o platbu OP ZaSI č. S 1727116016

Súhrnná žiadosť o platbu S 1727116016 bola na Ministerstvo financií SR zaslaná dňa 22.04.2016, oznámenie o schválení SŽoP bolo doručené dňa 04.05.2016. Odo dňa doručenia oznámenia o schválení SŽoP budú nevyradené žiadosti na refundáciu Platobnou jednotkou ESF uhradené do štyroch pracovných dní.

 

Zoznam vyradených žiadostí: ---