SŽoP 17002

Prehľad o žiadostiach prijímateľov zaradených do Súhrnnej žiadosti o platbu OP ĽZ č. S 17312317002

Súhrnná žiadosť o platbu S 17312317002 bola na Ministerstvo financií SR zaslaná dňa 18.01.2017, oznámenie o schválení SŽoP bolo doručené dňa 30.01.2017. Odo dňa doručenia oznámenia o schválení SŽoP budú nevyradené žiadosti na refundáciu Platobnou jednotkou ESF uhradené do troch pracovných dní.

 

Zoznam vyradených žiadostí: ---