SŽoP 18029 OPĽZ

Prehľad o žiadostiach prijímateľov zaradených do Súhrnnej žiadosti o platbu OP ĽZ č. S 17312318029

Súhrnná žiadosť o platbu S 17312318029 bola na Ministerstvo financií SR zaslaná dňa 20.08.2018, oznámenie o schválení SŽoP bolo doručené dňa 23.08.2018. Odo dňa doručenia oznámenia o schválení SŽoP budú nevyradené žiadosti na refundáciu Platobnou jednotkou ESF uhradené do troch pracovných dní.  

 

Zoznam vyradených žiadostí: ---