SŽoP 18038 OPĽZ

Prehľad o žiadostiach prijímateľov zaradených do Súhrnnej žiadosti o platbu OP ĽZ č. S 17312318038

Súhrnná žiadosť o platbu S 17312318038 bola na Ministerstvo financií SR zaslaná dňa 31.10.2018, oznámenie o schválení SŽoP bolo doručené dňa 13.11.2018. Odo dňa doručenia oznámenia o schválení SŽoP budú nevyradené žiadosti na refundáciu Platobnou jednotkou ESF uhradené do troch pracovných dní.  

 

Zoznam vyradených žiadostí: ---