MSŽoP 18003 OPĽZ

Prehľad o žiadostiach prijímateľov zaradených do Mimoriadnej súhrnnej žiadosti o platbu OP ĽZ č. M 17312318003

Mimoriadna súhrnná žiadosť o platbu M 17312318003 bola na Ministerstvo financií SR zaslaná dňa 17.04.2018, oznámenie o schválení MSŽoP bolo doručené dňa 26.04.2018. Odo dňa doručenia oznámenia o schválení MSŽoP budú nevyradené žiadosti na refundáciu Platobnou jednotkou ESF uhradené do troch pracovných dní.

Zoznam vyradených žiadostí: ---