MSŽoP 19001 OPĽZ

Prehľad o žiadostiach prijímateľov zaradených do Mimoriadnej súhrnnej žiadosti o platbu OP ĽZ č. M 17312319001

Mimoriadna súhrnná žiadosť o platbu M 17312319001 bola na Ministerstvo financií SR zaslaná dňa 12.03.2019, oznámenie o schválení MSŽoP bolo doručené dňa 15.03.2019. Odo dňa doručenia oznámenia o schválení MSŽoP budú nevyradené žiadosti na refundáciu Platobnou jednotkou ESF uhradené do troch pracovných dní.

 

Zoznam vyradených žiadostí: ---