Výročná správa 2018

 

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje oznamuje, že dňa 06.06.2019 bola Monitorovacím výborom pre OP Ľudské zdroje schválená Výročná správa o vykonávaní OP Ľudské zdroje za rok 2018, ktorá bola dňa 27.06.2020 predložená na posúdenie Európskej komisii a dňa 23.08.2020 Európskou komisiou schválená.