Výročná správa 2020

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje oznamuje, že dňa 28.05.2021 bola Monitorovacím výborom pre OP Ľudské zdroje schválená Výročná správa o vykonávaní OP Ľudské zdroje za rok 2020, ktorá bola dňa 31.05.2021 predložená na posúdenie Európskej komisii a dňa 21.12.2021 Európskou komisiou schválená.