Výročná správa 2022

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje oznamuje, že dňa 30.05.2023 bola Monitorovacím výborom pre OP Ľudské zdroje schválená Výročná správa o vykonávaní OP Ľudské zdroje za rok 2022, ktorá bola dňa 31.05.2023 predložená na posúdenie Európskej komisii a dňa 20.07.2023 Európskou komisiou schválená.