SŽoP 21066 OPĽZ

Prehľad o žiadostiach prijímateľov zaradených do Súhrnnej žiadosti o platbu OP ĽZ č. S 17312321066

Súhrnná žiadosť o platbu S 17312321066 bola na Ministerstvo financií SR zaslaná dňa 20.09.2021, oznámenie o schválení SŽoP bolo doručené dňa 27.09.2021. Odo dňa doručenia oznámenia o schválení SŽoP budú nevyradené žiadosti na refundáciu Platobnou jednotkou ESF uhradené do troch pracovných dní.

Zoznam vyradených žiadostí: ---