SŽoP 21082 OPĽZ

Prehľad o žiadostiach prijímateľov zaradených do Súhrnnej žiadosti o platbu OP ĽZ č. S 17312321082

Súhrnná žiadosť o platbu S 17312321082 bola na Ministerstvo financií SR zaslaná dňa 02.11.2021, oznámenie o schválení SŽoP bolo doručené dňa 15.11.2021. Odo dňa doručenia oznámenia o schválení SŽoP budú nevyradené žiadosti na refundáciu Platobnou jednotkou ESF uhradené do troch pracovných dní.  

 

 

Zoznam vyradených žiadostí: ---