SŽoP 22016 OPĽZ

Prehľad o žiadostiach prijímateľov zaradených do Súhrnnej žiadosti o platbu OP ĽZ č. S 17312322016

Súhrnná žiadosť o platbu S 17312322016 bola na Ministerstvo financií SR zaslaná dňa 01.04.2022, oznámenie o schválení SŽoP bolo doručené dňa 11.04.2022. Odo dňa doručenia oznámenia o schválení SŽoP budú nevyradené žiadosti na refundáciu Platobnou jednotkou ESF uhradené do troch pracovných dní.  

 

 

Zoznam vyradených žiadostí: ---