SŽoP 15021

Prehľad o žiadostiach prijímateľov zaradených do Súhrnnej žiadosti o platbu OP ZaSI č. S 1727115021

Súhrnná žiadosť o platbu S 1727115021 bola na Ministerstvo financií SR zaslaná dňa 22.06.2015, oznámenie o schválení SŽoP bolo doručené dňa 02.07.2015. Odo dňa doručenia oznámenia o schválení SŽoP budú nevyradené žiadosti na refundáciu Platobnou jednotkou ESF uhradené do štyroch pracovných dní.

Zoznam vyradených žiadostí: ---