Archív

13. rokovanie Monitorovacieho výboru pre OP ZaSI uskutočnené dňa 23. júna 2015

Monitorovací výbor pre OP ZaSI na 13. rokovaní schválil Výročnú správu o vykonávaní OP ZaSI za rok 2014 a informoval o realizácii vybraných národných projektov a to: Terénna sociálna práca v obciach a Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva. V nadväznosti na predmetný bod rokovania sa zároveň uskutočnil pracovný výjazd na Čachtický hrad v obci Čachtice, kde sa úspešne realizuje národný projekt Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva .

  • Zápisnica z 13. rokovania Monitorovacieho výboru pre OP ZaSI

  • Uznesenie z 13. rokovania Monitorovacieho výboru pre OP ZaSI

Monitorovací výbor pre OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia - archív