Európsky rok zručností 2023

Dňa 9. mája 2023, symbolicky na Deň Európy, bol oficiálne spustený online festivalom z Bruselu Európsky rok zručností. Európsky rok zručností bude trvať 12 mesiacov, t. j. od 9. mája 2023 do 8. mája 2024, pričom sa bude realizovať množstvo podporných akcií a iniciatív.

Predmetná iniciatíva má poskytnúť ďalší impulz celoživotnému vzdelávaniu a využitiu potenciálu európskej pracovnej sily, zosúladeniu zručností s potrebami trhu práce, podpore investícií a konkurencieschopnosti podnikov, pričom kladie dôraz aj na spoluprácu s tretími krajinami a prilákanie ľudí so zručnosťami požadovanými v EÚ. Vzhľadom na starnúcu populáciu a negatívny demografický vývoj v EÚ už samotná domáca pracovná sila nebude stačiť na to, aby uspokojila súčasné a budúce požiadavky trhov práce.

Európsky rok zručností 2023 bude stavať na mnohých už prebiehajúcich iniciatívach, napr.: Európsky program na podporu zručností, Pakt o zručnostiach, Okruh talentov EÚ, Koalícia pre digitálne zručnosti a pracovné miesta.

Počas celých 12 mesiacov budú rôzne zainteresované strany vrátane Európskej komisie, Európskeho parlamentu, členských štátov, sociálnych partnerov, verejných a súkromných služieb zamestnanosti, obchodných a priemyselných komôr, poskytovateľov vzdelávania a odbornej prípravy, podnikov, ako aj samotných pracovníkov spolupracovať na podpore rozvoja zručností.

Slovenská republika podporovala od začiatku uvedenú iniciatívu venovať rok 2023/2024 zručnostiam a ďalej podporovať rozvoj zručností všetkých dospelých v produktívnom veku ako kľúčový nástroj na podporu zamestnanosti, sociálneho začlenenia a konkurencieschopnosti našich spoločností v kontexte globálnych ekonomických a spoločenských trendov a výziev.

Patronát nad aktivitami Európskeho roka zručností prevzalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, najmä jeho priamo riadená organizácia - Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV), ktorý zodpovedá za koordináciu odborného vzdelávania a prípravy a vzdelávania dospelých na Slovensku.

Aktivity, ktoré realizuje Štátny inštitút odborného vzdelávania v rámci Európskeho roka zručností je možné vzhliadnuť na webovej stránke:   Aktivity ŠIOV - Európsky rok zručností (mesiacvzdelavania.sk)

Prostredníctvom interaktívnej mapy na stránke Európskej komisie: https://year-of-skills.europa.eu/index_en   European Year of Skills (europa.eu) je možné zase vzhliadnuť aktivity Európskej únie a iných členských štátov EÚ. 


Dňa 11. mája 2023 bolo v Úradnom vestníku EÚ uverejnené rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/936 z 10. mája 2023 o Európskom roku zručností (Text s významom pre EHP), ktoré vytvára právny rámec na implementáciu aktivít venovaných zručnostiam v ich celom spektre a rozsahu. Predmetné rozhodnutie nájdete TU.

 

 
  • Move to top
  • Print to PDF
  • Print page