Hlavné menu

Voľný pohyb a migrácia

Jednou zo štyroch základných slobôd je voľný pohyb osôb. Je to základné právo garantované Zmluvou o fungovaní Európskej únie (článok 45 ZFEU) a je i zásadným princípom európskeho občianstva.

Občania EÚ majú právo na slobodný pohyb v rámci EÚ z dôvodu práce, podnikania, štúdia alebo turistiky. Voľný pohyb osôb je garantovaný nielen v rámci EÚ, ale aj v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru a vo Švajčiarsku, ktoré má s EÚ bilaterálnu dohodu.

Základom slobody pohybu osôb je oprávnenie:

  • primárne oprávnenie k určitej činnosti v inom členskom štáte - právo podnikať, vykonávať prácu, poskytovať služby ako aj ich požívanie,
  • sekundárne oprávnenie - voľný vstup do iného členského štátu a pobytu v ňom.


Podmienkou slobody pohybu je úplná liberalizácia všetkých týchto oprávnení. Hlavné subjekty týchto oprávnení sú tzv. originálni beneficienti = pracovníci, podnikatelia, študenti, dôchodcovia ... a tzv. odvodení beneficienti = rodinní príslušníci originálnych beneficientov.

Článok 18 ZFEU zakazuje akúkoľvek diskrimináciu z dôvodu štátnej príslušnosti k členskému štátu. Článkom 20 ZFEU sa ustanovuje občianstvo Únie. Občanom Únie je každá osoba, ktorá má štátnu príslušnosť členského štátu. Občianstvo Únie dopĺňa štátne občianstvo a nenahrádza ho. Každý občan Únie má právo slobodne sa pohybovať a zdržiavať na území členských štátov, pričom podlieha obmedzeniam a podmienkam ustanoveným v zmluvách a v opatreniach prijatých na ich vykonanie.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk