Hlavné menu

Zmluvy o mobilite mladých

MPSVR SR pri príprave, prerokúvaní návrhov a uzatváraní bilaterálnych zmlúv, ktoré spadajú do jeho gescie, postupuje v súlade s prioritami zahraničnej politiky SR. V tejto súvislosti dávame do pozornosti uzatvorené bilaterálne zmluvy v oblasti mobility mladých, ktoré umožňujú občanom SR s vekovým ohraničením 18 – 35 rokov, získať zjednodušeným spôsobom povolenie na pobyt a pracovné povolenie vo vybraných krajinách až na obdobie jedného roka, po splnení podmienok upravených v nižšie uvedených bilaterálnych zmluvách.

1. Zmluva medzi Slovenskou republikou a Kanadou o mobilite mladých
(Agreement between the Slovak Republic and Canada on Youth Mobility)


Číslo v Zb. zákonov SR: 171/2011
Dátum nadobudnutia platnosti zmluvy: 01.07.2011

2. Zmluva medzi Slovenskou republikou a Novým Zélandom o programe pracovnej dovolenky
(Agreement between the Slovak Republic and New Zealand on Working Holiday Scheme)


Číslo v Zb. zákonov SR: 159/2012
Dátum nadobudnutia platnosti zmluvy: 17.04.2012

3. Program pracovnej dovolenky pre účastníkov z Taiwanu na území Slovenskej republiky

Memorandum o porozumení medzi Slovenským ekonomickým a kultúrnym úradom v Taipei a Reprezentačným úradom Taipei v Bratislave o programe pracovnej dovolenky bolo podpísané v dňoch 10. apríla 2014 a 15. apríla 2014. Predmetné memorandum nemá povahu medzinárodnej zmluvy.
Dátum nadobudnutia platnosti: uznesením vlády SR č. 424 z 27. 8. 2014
Programy na podporu mobility mladých predstavujú pre občanov SR jedinečnú príležitosť spoznať život v krajine, naučiť sa cudzí jazyk a v neposlednom rade získať pracovnú skúsenosť v danej krajine.

4. Program pracovnej dovolenky pre účastníkov z Austrálie na území Slovenskej republiky

Memorandum o porozumení medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Austrálie o programe pracovnej dovolenky bolo podpísané dňa 27. mája 2018. Predmetné memorandum nemá povahu medzinárodnej zmluvy.
Dátum nadobudnutia platnosti: uznesením vlády SR č. 465 z 26. 8. 2015.

5. Program pracovnej dovolenky pre účastníkov z Japonska na území Slovenskej republiky

Program bol schválený v roku 2016 uznesením vlády SR č. 186 zo dňa 18. mája 2016.
Dátum nadobudnutia platnosti: 1.júna 2016.

Program pracovnej dovolenky nemá povahu medzinárodnej zmluvy a nezakladá záväzky v zmysle medzinárodného práva a z tohto dôvodu sa upravuje na základe § 23a ods. 1 písm. ag) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Cieľom programu pracovnej dovolenky je vzájomné uľahčenie procedúr pre vstup a pobyt občanov Slovenskej republiky, resp. Japonska na území druhého štátu, ktorí sú vo veku 18 - 30 rokov.
Hlavným cieľom účastníkov tohto programu je stráviť dovolenku na území druhého štátu, pričom majú možnosť sa príležitostne zamestnať, prípadne sa môžu prihlásiť na krátkodobé jazykové kurzy a/alebo podobné kurzy na spoznávanie kultúry a bežného života druhého štátu.

Detaily o programe pracovných dovoleniek s Japonskom nájdete aj na internetovej stránke MZVaEZ SR a internetovej stránke Veľvyslanectva Japonska v Slovenskej republike a Ministerstva zahraničných vzťahov Japonska .

6. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Argentínskej republiky o programe pracovnej dovolenky

Dňa 22. januára 2020 bola uznesením vlády SR č. 19 schválená Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Argentínskej republiky o programe pracovnej dovolenky.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk