Hlavné menu

Stratégie Európskej únie

V roku 2010 Európska rada prijala stratégiu Európa 2020 s cieľom zvýšiť rastový potenciál Európskej únie a zabezpečiť vysokú úroveň zamestnanosti, produktivity a sociálnej súdržnosti. Základom stratégie sú tri vzájomne sa dopĺňajúce priority: inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast. V stratégii je stanovených päť hlavných cieľov EÚ do roku 2020 (o. i. dosiahnuť 75 % mieru zamestnanosti obyvateľov vo veku 20-64 rokov a o 20 miliónov menej ľudí ohrozených chudobou). Tie sa následne premietli do národných cieľov jednotlivých členských štátov tak, aby odrážali ich rozdielne východiskové pozície a rozmanitosť v rámci EÚ.

Národné ciele pre Slovenskú republiku za oblasť zamestnanosti a sociálnej inklúzie boli:

  • zvýšiť mieru zamestnanosti žien a mužov vo veku 20 - 64 rokov na 72 % a znížiť mieru dlhodobej nezamestnanosti na 3 %,
  • znížiť podiel osôb ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením na 17,2 %.

V roku 2017 na samite v Göteborgu Európsky parlament, Rada a Európska komisia vyhlásili Európsky pilier sociálnych práv (EPSP), ktorého hlavným cieľom je zaviesť nové a účinnejšie práva pre občanov Európy . Pilier stanovuje 20 kľúčových zásad nevyhnutných pre spravodlivé a dobre fungujúce trhy práce a systémy sociálneho zabezpečenia, ktoré sú rozdelené do troch kategórií:

  • rovnosť príležitostí a prístup na trh práce,
  • spravodlivé pracovné podmienky,
  • sociálna ochrana a začleňovanie.

Vykonávanie Európskeho piliera sociálnych práv je spoločným politickým záväzkom a zodpovednosťou a mal by sa vykonávať tak na úrovni EÚ, ako aj na úrovni jednotlivých členských štátov s ohľadom na ich rozdielnu sociálno-ekonomickú situáciu a zavedené vnútroštátne systémy.

Akčný plán na realizáciu Európskeho piliera sociálnych práv , ktorý zverejnila Európska komisia v marci 2021, premieňa kľúčové zásady Európskeho piliera sociálnych práv na konkrétne kroky v troch kľúčových oblastiach: zvyšovanie počtu a kvality pracovných miest, zručnosti a rovnosť, sociálna ochrana a začleňovanie. V súlade s cieľmi OSN v oblasti udržateľného rozvoja navrhuje tiež hlavné ciele EÚ do roku 2030 :

  • najmenej 78 % obyvateľstva vo veku 20 až 64 rokov by malo byť zamestnaných,
  • každoročne by sa na odbornej príprave malo zúčastniť aspoň 60 % všetkých dospelých osôb,
  • počet ľudí ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením by sa mal znížiť aspoň o 15 miliónov.

Jedným zo základných rámcov pre navrhovanie, vykonávanie a monitorovanie vnútroštátnych politík v kontexte celkovej stratégie EÚ tvoria integrované usmernenia . Predkladajú sa každoročne ako dva samostatné, avšak vnútorne prepojené, právne nástroje: odporúčanie Rady o hlavných smeroch hospodárskych politík členských štátov a Únie a rozhodnutie Rady o usmerneniach pre politiky zamestnanosti členských štátov .

Implementácia európskej stratégie zamestnanosti v Slovenskej republike

Kľúčovú úlohu v rámci implementácie európskej stratégie zamestnanosti zohráva národný program reforiem , ktorý obsahuje prehľad plánovaných štrukturálnych reforiem na podporu rastu a zamestnanosti. Na základe hĺbkovej analýzy hospodárskej situácie v jednotlivých členských štátoch a zhodnotenia plánovaných reforiem Rada každoročne v júli prijíma odporúčania (Country Specific Recommendations – CSR), ktoré by mal každý členský štát aplikovať do národných politík počas nasledujúcich 12 až 18 mesiacov.

Vzhľadom na súčasnú situáciu spôsobenú pandémiou koronavírusu je hlavným referenčným dokumentom o reformných iniciatívach daného členského štátu plán na podporu obnovy a odolnosti . Spolu s národným programom reforiem tvorí jeden ucelený dokument. Pre členské štáty, ktoré v roku 2021 predložili dostatočne komplexný plán na podporu obnovy a odolnosti, Európska komisia navrhne iba špecifické odporúčania týkajúce sa rozpočtovej situácie členských štátov. Vzhľadom na to, že špecifické odporúčania Rady na rok 2020 sa zameriavajú najmä na riešenie sociálno-ekonomických dôsledkov pandémie ochorenia COVID-19 zostávajú naďalej platné aj špecifické odporúčania na rok 2019, ktoré zahŕňajú reformy nevyhnutné na riešenie strednodobých až dlhodobých štrukturálnych výziev. Ich implementácia bude monitorovaná v rámci európskeho semestra .

Ostatné stratégie a opatrenia EÚ vychádzajúce z Európskeho piliera sociálnych práv

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk