Knižnica

 

 

 

Štúdia na hodnotenie tvorby a udržania pracovných miest z operačných programov podporovaných zo zdrojov Európskej únie s osobitným dôrazom na jeden z najmenej rozvinutých regiónov (BBSK/PSK/KSK) podľa vlastného výberu, ktorý čelí významných problémom s mierou nezamestnanosti.

 

​Hlavnou úlohou hodnotenia bolo posúdiť účinnosť/vplyvy a finančné dopady vybraných opatrení aktívnej politiky trhu práce, ktoré boli realizované s cieľom zlepšiť zamestnanosť obyvateľstva. Pri hodnotení bola použitá metóda kontrafaktuálneho hodnotenia vplyvov.

 

​Slovenský preklad slovníka bol vypracovaný s cieľom uľahčiť a zlepšiť dialóg a porozumenie medzi tými, ktorí sa zaoberajú hodnotením rozvojových aktivít v SR a tiež prispieť k zjednoteniu názvoslovia a výkladu pojmov v danej oblasti. Preklad slovníka, pôvodne zverejneného OECD pod názvom Evaluation and Aid Effectiveness No.6 - Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management, je vydaný po vzájomnej dohode s OECD, ale nejde o úradný preklad.

 

​Príručka EK je určená pre hodnotiteľov intervencií Európskeho sociálneho fondu (ďalej len "ESF") s cieľom pomôcť pri budovaní kapacít pri využívaní administratívnych údajov na hodnotenie kontrafaktuálnych vplyvov. Publikácia povzbudzuje členské štáty EÚ, aby na odhadovanie efektívnosti operácií ESF používali metódy porovnávacieho hodnotenia dopadu. Ďalšie zaujímavé príručky a video návody ponúka webové sídlo The Centre for Research on Impact Evaluation (CRIE).

 

​Príručka EK z dielne CRIE predstavuje štyri podrobné prípadové štúdie inšpirované skutočnými hodnoteniami, ktoré poukazujú na problémy a ich riešenia pri realizácii kontrafaktuálnych hodnotení v rámci intervencií Európskeho sociálneho fondu.