SŽoP 24008 OPĽZ CARE

Prehľad o žiadostiach prijímateľov zaradených do Súhrnnej žiadosti o platbu OP ĽZ č. S 17312224008

Súhrnná žiadosť o platbu č. S 17312224008 bola na Ministerstvo financií SR zaslaná dňa 28.06.2024 a informáciu o jej schválení prijala Platobná jednotka ESF dňa 09.07.2024.

Platobná jednotka najneskôr do 3 pracovných dní od prijatia informácie o schválení súhrnnej žiadosti o platbu, zadá pre nevyradené žiadostí o platbu platobné príkazy na prevod prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie prijímateľovi.

Zoznam vyradených žiadostí: ---