SŽoP 15030

Prehľad o žiadostiach prijímateľov zaradených do Súhrnnej žiadosti o platbu OP ZaSI č. S 1727115030

Súhrnná žiadosť o platbu S 1727115030 bola na Ministerstvo financií SR zaslaná dňa 24.08.2015, oznámenie o schválení SŽoP bolo doručené dňa 04.09.2015. Odo dňa doručenia oznámenia o schválení SŽoP budú nevyradené žiadosti na refundáciu Platobnou jednotkou ESF uhradené do štyroch pracovných dní.

Zoznam vyradených žiadostí: ---