SŽoP 15002

Prehľad o žiadostiach prijímateľov zaradených do Súhrnnej žiadosti o platbu OP ZaSI č. S 1727115002

Súhrnná žiadosť o platbu S 1727115002 bola na Ministerstvo financií SR zaslaná dňa 22.01.2015, oznámenie o schválení SŽoP bolo doručené dňa 04.02.2015. Odo dňa doručenia oznámenia o schválení SŽoP budú nevyradené žiadosti na refundáciu Platobnou jednotkou ESF uhradené do štyroch pracovných dní.

Zoznam vyradených žiadostí:

  • 27110130034204
  • 27130130035204
  • 27120130534215