SŽoP 15038

Prehľad o žiadostiach prijímateľov zaradených do Súhrnnej žiadosti o platbu OP ZaSI č. S 1727115038

Súhrnná žiadosť o platbu S 1727115038 bola na Ministerstvo financií SR zaslaná dňa 22.10.2015, oznámenie o schválení SŽoP bolo doručené dňa 02.11.2015. Odo dňa doručenia oznámenia o schválení SŽoP budú nevyradené žiadosti na refundáciu Platobnou jednotkou ESF uhradené do štyroch pracovných dní.

Zoznam vyradených žiadostí:

  • 27120130641204