SŽoP 16005

Prehľad o žiadostiach prijímateľov zaradených do Súhrnnej žiadosti o platbu OP ZaSI č. S 1727116005

Súhrnná žiadosť o platbu S 1727116005 bola na Ministerstvo financií SR zaslaná dňa 08.02.2016, oznámenie o schválení SŽoP bolo doručené dňa 17.02.2016. Odo dňa doručenia oznámenia o schválení SŽoP budú nevyradené žiadosti na refundáciu Platobnou jednotkou ESF uhradené do štyroch pracovných dní.

Zoznam vyradených žiadostí: ---