SŽoP 16007

Prehľad o žiadostiach prijímateľov zaradených do Súhrnnej žiadosti o platbu OP ZaSI č. S 1727116007

Súhrnná žiadosť o platbu S 1727116007 bola na Ministerstvo financií SR zaslaná dňa 22.02.2016, oznámenie o schválení SŽoP bolo doručené dňa 09.03.2016. Odo dňa doručenia oznámenia o schválení SŽoP budú nevyradené žiadosti na refundáciu Platobnou jednotkou ESF uhradené do štyroch pracovných dní.

Zoznam vyradených žiadostí: ---