SŽoP 16008

Prehľad o žiadostiach prijímateľov zaradených do Súhrnnej žiadosti o platbu OP ZaSI č. S 1727116008

Súhrnná žiadosť o platbu S 1727116008 bola na Ministerstvo financií SR zaslaná dňa 07.03.2016, oznámenie o schválení SŽoP bolo doručené dňa 17.03.2016. Odo dňa doručenia oznámenia o schválení SŽoP budú nevyradené žiadosti na refundáciu Platobnou jednotkou ESF uhradené do štyroch pracovných dní.

Zoznam vyradených žiadostí:

  • ŽoP 27110230480228
 
 
logo IA ZaSI logo MV SR logo MŠVVŠ SR