SŽoP 21013 OPĽZ

Prehľad o žiadostiach prijímateľov zaradených do Súhrnnej žiadosti o platbu OP ĽZ č. S 17312321013

Súhrnná žiadosť o platbu S 17312321013 bola na Ministerstvo financií SR zaslaná dňa 01.03.2021, oznámenie o schválení SŽoP bolo doručené dňa 10.03.2021. Odo dňa doručenia oznámenia o schválení SŽoP budú nevyradené žiadosti na refundáciu Platobnou jednotkou ESF uhradené do troch pracovných dní.

Zoznam vyradených žiadostí: ---