SŽoP 21040 OPĽZ

Prehľad o žiadostiach prijímateľov zaradených do Súhrnnej žiadosti o platbu OP ĽZ č. S 17312321040

Súhrnná žiadosť o platbu S 17312321040 bola na Ministerstvo financií SR zaslaná dňa 01.06.2021, oznámenie o schválení SŽoP bolo doručené dňa 09.06.2021. Odo dňa doručenia oznámenia o schválení SŽoP budú nevyradené žiadosti na refundáciu Platobnou jednotkou ESF uhradené do troch pracovných dní.

Zoznam vyradených žiadostí: ---