SŽoP 21041 OPĽZ

Prehľad o žiadostiach prijímateľov zaradených do Súhrnnej žiadosti o platbu OP ĽZ č. S 17312321041

Súhrnná žiadosť o platbu S 17312321041 bola na Ministerstvo financií SR zaslaná dňa 18.06.2021, oznámenie o schválení SŽoP bolo doručené dňa 06.07.2021. Odo dňa doručenia oznámenia o schválení SŽoP budú nevyradené žiadosti na refundáciu Platobnou jednotkou ESF uhradené do troch pracovných dní.

Zoznam vyradených žiadostí: ---