SŽoP 21049 OPĽZ

Prehľad o žiadostiach prijímateľov zaradených do Súhrnnej žiadosti o platbu OP ĽZ č. S 17312321049

Súhrnná žiadosť o platbu S 17312321049 bola na Ministerstvo financií SR zaslaná dňa 19.07.2021, oznámenie o schválení SŽoP bolo doručené dňa 30.07.2021. Odo dňa doručenia oznámenia o schválení SŽoP budú nevyradené žiadosti na refundáciu Platobnou jednotkou ESF uhradené do troch pracovných dní.

Zoznam vyradených žiadostí: ---