SŽoP 21073 OPĽZ

Prehľad o žiadostiach prijímateľov zaradených do Súhrnnej žiadosti o platbu OP ĽZ č. S 17312321073

Súhrnná žiadosť o platbu S 17312321073 bola na Ministerstvo financií SR zaslaná dňa 01.10.2021, oznámenie o schválení SŽoP bolo doručené dňa 13.10.2021. Odo dňa doručenia oznámenia o schválení SŽoP budú nevyradené žiadosti na refundáciu Platobnou jednotkou ESF uhradené do troch pracovných dní.

Zoznam vyradených žiadostí: ---