SŽoP 22008 OPĽZ

Prehľad o žiadostiach prijímateľov zaradených do Súhrnnej žiadosti o platbu OP ĽZ č. S 17312322008

Súhrnná žiadosť o platbu S 17312322008 bola na Ministerstvo financií SR zaslaná dňa 18.02.2022, oznámenie o schválení SŽoP bolo doručené dňa 24.02.2022. Odo dňa doručenia oznámenia o schválení SŽoP budú nevyradené žiadosti na refundáciu Platobnou jednotkou ESF uhradené do troch pracovných dní.

Zoznam vyradených žiadostí: ---