SŽoP 22019 OPĽZ

Prehľad o žiadostiach prijímateľov zaradených do Súhrnnej žiadosti o platbu OP ĽZ č. S 17312322019

Súhrnná žiadosť o platbu S 17312322019 bola na Ministerstvo financií SR zaslaná dňa 19.04.2022, oznámenie o schválení SŽoP bolo doručené dňa 02.05.2022. Odo dňa doručenia oznámenia o schválení SŽoP budú nevyradené žiadosti na refundáciu Platobnou jednotkou ESF uhradené do troch pracovných dní.

Zoznam vyradených žiadostí: ---