SŽoP 22024 OPĽZ

Prehľad o žiadostiach prijímateľov zaradených do Súhrnnej žiadosti o platbu OP ĽZ č. S 17312322024

Súhrnná žiadosť o platbu S 17312322024 bola na Ministerstvo financií SR zaslaná dňa 18.05.2022, oznámenie o schválení SŽoP bolo doručené dňa 30.05.2022. Odo dňa doručenia oznámenia o schválení SŽoP budú nevyradené žiadosti na refundáciu Platobnou jednotkou ESF uhradené do troch pracovných dní.

Zoznam vyradených žiadostí: ---