SŽoP 22031 OPĽZ

Prehľad o žiadostiach prijímateľov zaradených do Súhrnnej žiadosti o platbu OP ĽZ č. S 17312322031

Súhrnná žiadosť o platbu S 17312322031 bola na Ministerstvo financií SR zaslaná dňa 01.07.2022, oznámenie o schválení SŽoP bolo doručené dňa 15.07.2022. Odo dňa doručenia oznámenia o schválení SŽoP budú nevyradené žiadosti na refundáciu Platobnou jednotkou ESF uhradené do troch pracovných dní.

Zoznam vyradených žiadostí: ---