SŽoP 22040 OPĽZ

Prehľad o žiadostiach prijímateľov zaradených do Súhrnnej žiadosti o platbu OP ĽZ č. S 17312322040

Súhrnná žiadosť o platbu S 17312322040 bola na Ministerstvo financií SR zaslaná dňa 02.09.2022, oznámenie o schválení SŽoP bolo doručené dňa 13.09.2022. Odo dňa doručenia oznámenia o schválení SŽoP budú nevyradené žiadosti na refundáciu Platobnou jednotkou ESF uhradené do troch pracovných dní.

Zoznam vyradených žiadostí: ---