MSŽoP 16001 OPĽZ

Prehľad o žiadostiach prijímateľov zaradených do Mimoriadnej súhrnnej žiadosti o platbu OP ĽZ č. M 17312316001

Mimoriadna súhrnná žiadosť o platbu M 17312316001 bola na Ministerstvo financií SR zaslaná dňa 13.05.2016, oznámenie o schválení MSŽoP bolo doručené dňa 19.06.2016. Odo dňa doručenia oznámenia o schválení MSŽoP budú nevyradené žiadosti na refundáciu Platobnou jednotkou ESF uhradené do troch pracovných dní.


Zoznam vyradených žiadostí: ---