MSŽoP 17002 OPĽZ

Prehľad o žiadostiach prijímateľov zaradených do Mimoriadnej súhrnnej žiadosti o platbu OP ĽZ č. M 17312317002

Mimoriadna súhrnná žiadosť o platbu M 17312317002 bola na Ministerstvo financií SR zaslaná dňa 01.08.2017, oznámenie o schválení MSŽoP bolo doručené dňa 10.08.2017. Odo dňa doručenia oznámenia o schválení MSŽoP budú nevyradené žiadosti na refundáciu Platobnou jednotkou ESF uhradené do troch pracovných dní.


Zoznam vyradených žiadostí: ---